Over ons

Cultuurknooppunt Wijchen – Beuningen

Sinds 2011 hebben de gemeenten Wijchen en Beuningen samen een regionaal coördinatiepunt voor cultuureducatie: het Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen. Alle scholen in beide gemeenten zijn aangesloten bij het Cultuurknooppunt. De jaren 2011 en 2012 zijn gebruikt om het Cultuurknooppunt te installeren en te ontwikkelen om zich een positie te verwerven in de culturele infrastructuur enerzijds en het basisonderwijs anderzijds. De resultaten die in 2011 en 2012 zijn behaald, zijn bemoedigend. Het Cultuurknooppunt bewijst zijn meerwaarde. Organisaties weten het punt steeds beter te vinden. Het punt is een belangrijke spil tussen het onderwijs en de culturele aanbieders.

Doelen van het Cultuurknooppunt
Om de doelen uit het strategisch beleid en de kerndoelen te bereiken hanteert het CKP een aantal subdoelen. Verder in dit stuk vind je de uitwerking van deze subdoelen.

 1. Een  totaalaanbod van cultuureducatie :

Wij hebben hiertoe de omgeving verkend en contact gezocht met een aantal instellingen en organisaties waarvan we denken dat zij een bijdrage kunnen leveren in de vorm van een programma-aanbod voor de kinderen. Vervolgens willen we concrete afspraken maken, deze uitproberen en opnemen in een structureel aanbod. Nieuwe aanbieders en actueel aanbod

 1. Een samenhangend geheel van structurele activiteiten :

Belangrijk is dat de activiteiten een samenhangend geheel gaan vormen, waar mogelijk aansluitend aan het overige lesprogramma-aanbod, of daarin geïntegreerd. Er moet een structureel programma komen waarvan men meerdere jaren gebruik kan maken.

 1. Deskundigheidsbevordering binnen de scholen :

Scholing van interne cultuurcoördinator (icc’er)
Er is een goed functionerend netwerk van opgeleide interne cultuurcoördinatoren.

 1. Cultuureducatie in de brede school ontwikkelen :

De regiegroep Brede scholen heeft het CKP gevraagd om met beleids- en/of programmacommissie te komen tot een cultuur-educatief aanbod

Visie en missie van het Cultuurknooppunt voor nu en in de toekomst

Kinderen hebben kennis, inzicht en vaardigheden nodig om goed te functioneren en te participeren in onze samenleving. Goed onderwijs speelt daarop in maar creëert ook een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, in een onderwijscultuur die het leerproces van kinderen stimuleert.
Met cultuureducatie worden kinderen uitgenodigd om zich te verwonderen en zo hun onderzoekende en lerende houding waarmee ze de wereld verkennen te ontwikkelen. De kinderen leren in dit proces hun verbeeldings-, scheppings- en zeggingskracht ontwikkelen.
Culturele competenties van kinderen kunnen op school tot ontwikkeling worden gebracht als er aandacht  besteed wordt aan culturele activiteiten waarin kennis, beleving en reflectie een plaats hebben.

Het Cultuurknooppunt werkt met scholen in verschillende scenario’s (ontwikkelingen)

1.    Komen en gaan

Cultuur heeft een toegevoegde waarde. Welk aanbod is beschikbaar en wat is praktisch haalbaar? Culturele instellingen ontwikkelen aanbod dat door de school wel of niet wordt afgenomen.

2.    Vragen en aanbieden

Scholen maken ook gebruik van het aanbod van het CKP en de instellingen maar er wordt kritisch gekeken of aanbod aansluit bij het onderwijsprogramma. Zo nodig wordt de instelling gevraagd aanbod aan te passen aan de specifieke wensen van de school, eventueel ondersteund door de cultuurcoach.

3.    Beleven en ervaren

Scholen willen een rijke leeromgeving realiseren. Cultureel aanbod maakt deel uit van dat concept. Culturele instellingen reageren op specifieke vragen vanuit de scholen. De school neemt hierbij het initiatief.

Als de school weet welk scenario het beste past kan ook de vraag aan de culturele instelling beter geformuleerd worden. Het Cultuurknooppunt is intermediair.

Uitwerking doelen Cultuurknooppunt

De doelstellingen voor het Cultuurknooppunt zijn:

 1. Het ontwikkelen van een breed en kwalitatief hoogwaardig totaalaanbod van cultuureducatie in Beuningen en Wijchen (met een opwaardering van het muziekonderwijs);
 2. een samenhangend programma-aanbod van culturele activiteiten te realiseren zowel binnen- als buitenschools (versterking van het cultuurprogramma in de brede school ontwikkeling vanuit een doorlopende leerlijn);
 3. Het bevorderen van deskundigheid van de interne cultuurcoördinatoren binnen scholen;
 4. Het ontwikkelen van een actuele databank waarin aanbod van plaatselijke instellingen en organisaties opvraagbaar is, zowel professioneel als amateur; en
 5. De amateurkunst te betrekken bij cultuureducatie
 6. Er wordt gestreefd naar een mix van lokaal en regionaal/provinciaal aanbod.

Daarnaast streeft het Cultuurknooppunt naar het uitzetten van een educatief aanbod op het gebied van kunst en cultuureducatie met de volgende doelen en doelstellingen:

 1. Bevorderen van het ontwikkelen van het totale kind;
 2. De betrokkenheid van ouders bij de school vergroten;
 3. Het bevorderen van contacten tussen school en samenleving;
 4. Bezinning op eigen identiteit, normen en waarden stimuleren;
 5. Samenwerken en samen leren bevorderen;
 6. Het bewust maken van de eigen omgeving.

 Doelgroepen

Het Cultuurknooppunt kent een aantal doelgroepen:

 • het basisonderwijs in het werkgebied;
 • culturele instellingen in het werkgebied (amateur en professioneel);
 • culturele aanbieders buiten het werkgebied (provinciaal en landelijk);
 • partners in de brede school (zoals bso en welzijnswerk).

De functies en taken van het Cultuurknooppunt

 op beleidsniveau:

 • bijdragen aan verdere beleidsontwikkeling;
 • schrijven van een werk- of activiteitenplan;
 • (mede)formuleren  en bewaken van de doelstellingen van het Cultuurknooppunt;
 • organisatie en beheer van het  Cultuurknooppunt;
 • het volgen van provinciale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van de  cultuureducatie;
 • voeding geven en verantwoording afleggen aan de stuurgroep van het Cultuurknooppunt;
 • sturen van de ontwikkeling cultuur educatief programma-aanbod voor brede scholen;
 • Begroting opstellen en subsidie aanvragen (inclusief verantwoording) bij gemeenten;
 • Betalingen doen;
 • Opstellen van contracten.

  op uitvoerend niveau:

– ten aanzien van vraag en aanbod:

 • inventariseren van de vraag van het basisonderwijs en brede scholen;
 • inventariseren van lokaal, regionaal en landelijk cultuuraanbod;
 • afstemmen van vraag en aanbod;
 • in beeld brengen van breed, veelzijdig en kwalitatief hoogwaardig aanbod via website, brochure, folders en nieuwsbrief;
 • bewaken van de kwaliteit van het aanbod;
 • stimuleren van een heldere vraag door het onderwijs;
 • stimuleren van de ontwikkeling van passend aanbod;
 • beheren van het archief;
 • coachen en aansturen interne cultuurcoördinatoren;
 • planning en uitzetten van het activiteitenaanbod voor basisonderwijs en brede school.

– ten aanzien van ondersteuning:

 • het initiëren en onderhouden van lokale/regionale netwerken;
 • ondersteunen van onderwijs en cultuuraanbieders (amateur en professioneel) in het werkgebied;
 • advisering over subsidie- en scholingsmogelijkheden;
 • advisering over actuele onderwijsontwikkelingen;
 • ondersteuning van de stuurgroep: voorbereiding/verwerking vergaderingen.

Het Cultuurknooppunt inventariseert en/of vertaalt de vraag van het onderwijs en stimuleert, initieert en bemiddelt, maar produceert zelf geen culturele activiteiten.

Financiën
De Beuningse en Wijchense scholen zetten structureel een deel van de beschikbare gelden voor cultuureducatie in voor zowel activiteiten als coördinatie. Daarnaast leveren de gemeenten Wijchen en Beuningen een bijdrage voor het functioneren van het Cultuurknooppunt.